Kumpulan Materi Imam Asy Syahid S.M. Kartosuwiryo20160116_135034Mungkin sebagian besar dikalangan Mujahid NII (terlepas faksi mana dia berada) belum mengetahui bahwa Imam S.M. Kartosuwiryo telah membuat “Syarah Al Ahkam Sulthoniyah” karya Imam Al Mawardi.

Inilah beberapa isi dari kitab tersebut karya Imam S.M. Kartosuwiryo (lebih…)


Beberapa pokok daftar oesaha hidjrah

 • POKOK PERTAMA, Pembagian Masjarakat.

 • POKOK KEDOEA, Sebab-sebab naik-toeroennja deradjat oemmat
 • POKOK KETIGA, Dasar dan toedjoean Agama.
 • POKOK KEEMPAT, Sebab2 hoekoem Islam Tidak berdjalan dengan sempoernanja.
 • POKOK KELIMA, Tjara dan lakoe ber’amal
 • POKOK KE  ENAM, Persatoean Manoesia dan ke-satoe-an Allah (Al-Ittihad-oel-Islam dan Wahdaniyat Allah)
 • POKOK KETOEJOEH, Pembagian daftar oesaha Hijrah
 • POKOK KEDELAPAN, Tjara dan lakoe Hidjrah
 • POKOK KESEMBILAN, Kehidoepan Islam

Untuk mengetahui isinya silakan download disini!!!


Bab Pertama

Agama dan Manoesia

,,Ialah (Allah) jang mengoetoes (Nabi Moehammad Çlm.) dengan pertoendjoek (jang njata) dan agama jang benar (sedjati), soepaja Ia mengataskan agama itoe (Islam) di atas segala agama jang lainnja, walaupoen orang-orang moesjrik membentjinja”. (Qs. Ash Shoff [61]: 9)

Adapun bab pertama ini terdiri dari 7 Fasal, yaitu:

 • Fasal 1. Chaliq dan Machloeq.
 • Fasal 2.    Maksoed dan Toedjoean Hidoep Manoesia.
 • Fasal 3.  Bangoenan, Sifat dan Tjara Hidoep.
 • Fasal 4.  P.S.I.I. dan Hidoep.
 • Fasal 5.  Sandaran Hidoep.
 • Fasal 6.  Pendirian ‘Amal.
 • Fasal 7.  Agama Islam dan P.S.I.I.
 • (lebih…)