Beberapa pokok daftar oesaha hidjrah

  • POKOK PERTAMA, Pembagian Masjarakat.

  • POKOK KEDOEA, Sebab-sebab naik-toeroennja deradjat oemmat
  • POKOK KETIGA, Dasar dan toedjoean Agama.
  • POKOK KEEMPAT, Sebab2 hoekoem Islam Tidak berdjalan dengan sempoernanja.
  • POKOK KELIMA, Tjara dan lakoe ber’amal
  • POKOK KE  ENAM, Persatoean Manoesia dan ke-satoe-an Allah (Al-Ittihad-oel-Islam dan Wahdaniyat Allah)
  • POKOK KETOEJOEH, Pembagian daftar oesaha Hijrah
  • POKOK KEDELAPAN, Tjara dan lakoe Hidjrah
  • POKOK KESEMBILAN, Kehidoepan Islam

Untuk mengetahui isinya silakan download disini!!!